โรงเรียนบ้านคำแม่นาง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 7 3 6 3 7 4
ร้อยละ 23.33 % 10.00 % 20.00 % 10.00 % 23.33 % 13.33 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 13 10 5 5 4 75
ร้อยละ 11.61 % 8.93 % 4.46 % 4.46 % 3.57 % 66.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 6 9 1 9 34
ร้อยละ 3.28 % 9.84 % 14.75 % 1.64 % 14.75 % 55.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 22 19 20 9 20 113
ร้อยละ 10.84 % 9.36 % 9.85 % 4.43 % 9.85 % 55.67 %

142 : 20 , 13 , 11 , 8 , 11 , 79...14.08 , 9.15 , 7.75 , 5.63 , 7.75 , 55.63 = 63 : 44.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 44.33%

Powered By www.thaieducation.net