โรงเรียนบ้านคำแม่นาง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 8 3 6 3 9 1
ร้อยละ 26.67 % 10.00 % 20.00 % 10.00 % 30.00 % 3.33 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 14 10 5 6 5 72
ร้อยละ 12.50 % 8.93 % 4.46 % 5.36 % 4.46 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 7 10 1 10 31
ร้อยละ 3.28 % 11.48 % 16.39 % 1.64 % 16.39 % 50.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 24 20 21 10 24 104
ร้อยละ 11.82 % 9.85 % 10.34 % 4.93 % 11.82 % 51.23 %

142 : 22 , 13 , 11 , 9 , 14 , 73...15.49 , 9.15 , 7.75 , 6.34 , 9.86 , 51.41 = 69 : 48.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 48.77%

Powered By www.thaieducation.net