โรงเรียนบ้านหมูม้น (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 15 6 1 6 0 24
ร้อยละ 28.85 % 11.54 % 1.92 % 11.54 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 29 16 8 10 3 59
ร้อยละ 23.20 % 12.80 % 6.40 % 8.00 % 2.40 % 47.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 11 7 5 5 2 24
ร้อยละ 20.37 % 12.96 % 9.26 % 9.26 % 3.70 % 44.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 55 29 14 21 5 107
ร้อยละ 23.81 % 12.55 % 6.06 % 9.09 % 2.16 % 46.32 %

177 : 44 , 22 , 9 , 16 , 3 , 83...24.86 , 12.43 , 5.08 , 9.04 , 1.69 , 46.89 = 94 : 53.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 53.68%

Powered By www.thaieducation.net