โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 29 2 0 0 0 17
ร้อยละ 60.42 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 35.42 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 48 12 6 0 0 57
ร้อยละ 39.02 % 9.76 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 46.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 77 14 6 0 0 74
ร้อยละ 45.03 % 8.19 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 43.27 %

171 : 77 , 14 , 6 , 0 , 0 , 74...45.03 , 8.19 , 3.51 , 0.00 , 0.00 , 43.27 = 97 : 56.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73%

Powered By www.thaieducation.net