โรงเรียนบ้านเสาเล้า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 8 2 9 2 0 32
ร้อยละ 15.09 % 3.77 % 16.98 % 3.77 % 0.00 % 60.38 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 24 23 38 13 0 114
ร้อยละ 11.32 % 10.85 % 17.92 % 6.13 % 0.00 % 53.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
132
จำนวน(คน) 6 5 15 4 0 102
ร้อยละ 4.55 % 3.79 % 11.36 % 3.03 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 397 คน
จำนวน(คน) 38 30 62 19 0 248
ร้อยละ 9.57 % 7.56 % 15.62 % 4.79 % 0.00 % 62.47 %

265 : 32 , 25 , 47 , 15 , 0 , 146...12.08 , 9.43 , 17.74 , 5.66 , 0.00 , 55.09 = 119 : 44.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 397 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.53%

Powered By www.thaieducation.net