โรงเรียนบ้านเสาเล้า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 10 3 9 2 0 29
ร้อยละ 18.87 % 5.66 % 16.98 % 3.77 % 0.00 % 54.72 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 26 24 40 13 0 109
ร้อยละ 12.26 % 11.32 % 18.87 % 6.13 % 0.00 % 51.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
132
จำนวน(คน) 11 7 17 4 0 93
ร้อยละ 8.33 % 5.30 % 12.88 % 3.03 % 0.00 % 70.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 397 คน
จำนวน(คน) 47 34 66 19 0 231
ร้อยละ 11.84 % 8.56 % 16.62 % 4.79 % 0.00 % 58.19 %

265 : 36 , 27 , 49 , 15 , 0 , 138...13.58 , 10.19 , 18.49 , 5.66 , 0.00 , 52.08 = 127 : 47.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 397 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.81%

Powered By www.thaieducation.net