โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 2 0 2 0 3
ร้อยละ 36.36 % 18.18 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 10 11 0 6 0 40
ร้อยละ 14.93 % 16.42 % 0.00 % 8.96 % 0.00 % 59.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 14 13 0 8 0 43
ร้อยละ 17.95 % 16.67 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 55.13 %

78 : 14 , 13 , 0 , 8 , 0 , 43...17.95 , 16.67 , 0.00 , 10.26 , 0.00 , 55.13 = 35 : 44.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87%

Powered By www.thaieducation.net