โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 6 10 0 6 0 52
ร้อยละ 8.11 % 13.51 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 37 7 1 10 0 109
ร้อยละ 22.56 % 4.27 % 0.61 % 6.10 % 0.00 % 66.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 7 4 3 2 0 103
ร้อยละ 5.88 % 3.36 % 2.52 % 1.68 % 0.00 % 86.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 357 คน
จำนวน(คน) 50 21 4 18 0 264
ร้อยละ 14.01 % 5.88 % 1.12 % 5.04 % 0.00 % 73.95 %

238 : 43 , 17 , 1 , 16 , 0 , 161...18.07 , 7.14 , 0.42 , 6.72 , 0.00 , 67.65 = 77 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 357 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05%

Powered By www.thaieducation.net