โรงเรียนบ้านโพนบก (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 26 16 2 13 2 3
ร้อยละ 41.94 % 25.81 % 3.23 % 20.97 % 3.23 % 4.84 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 28 28 17 12 17 102
ร้อยละ 13.73 % 13.73 % 8.33 % 5.88 % 8.33 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 54 44 19 25 19 105
ร้อยละ 20.30 % 16.54 % 7.14 % 9.40 % 7.14 % 39.47 %

266 : 54 , 44 , 19 , 25 , 19 , 105...20.30 , 16.54 , 7.14 , 9.40 , 7.14 , 39.47 = 161 : 60.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 161 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53%

Powered By www.thaieducation.net