โรงเรียนบ้านโพนจาน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 21 19 5 0 0 40
ร้อยละ 24.71 % 22.35 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
313
จำนวน(คน) 55 47 24 0 0 187
ร้อยละ 17.57 % 15.02 % 7.67 % 0.00 % 0.00 % 59.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
278
จำนวน(คน) 22 21 34 0 0 201
ร้อยละ 7.91 % 7.55 % 12.23 % 0.00 % 0.00 % 72.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 676 คน
จำนวน(คน) 98 87 63 0 0 428
ร้อยละ 14.50 % 12.87 % 9.32 % 0.00 % 0.00 % 63.31 %

398 : 76 , 66 , 29 , 0 , 0 , 227...19.10 , 16.58 , 7.29 , 0.00 , 0.00 , 57.04 = 171 : 42.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 676 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 36.69%

Powered By www.thaieducation.net