โรงเรียนบ้านโพนจาน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 21 16 5 0 0 42
ร้อยละ 25.00 % 19.05 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
312
จำนวน(คน) 69 48 24 0 0 171
ร้อยละ 22.12 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 54.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
276
จำนวน(คน) 17 23 38 0 0 198
ร้อยละ 6.16 % 8.33 % 13.77 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 672 คน
จำนวน(คน) 107 87 67 0 0 411
ร้อยละ 15.92 % 12.95 % 9.97 % 0.00 % 0.00 % 61.16 %

396 : 90 , 64 , 29 , 0 , 0 , 213...22.73 , 16.16 , 7.32 , 0.00 , 0.00 , 53.79 = 183 : 46.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 672 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 261 คน คิดเป็นร้อยละ 38.84%

Powered By www.thaieducation.net