โรงเรียนบ้านนาเต่า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 4 0 8 0 9
ร้อยละ 8.70 % 17.39 % 0.00 % 34.78 % 0.00 % 39.13 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 3 2 12 0 44
ร้อยละ 0.00 % 4.92 % 3.28 % 19.67 % 0.00 % 72.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 2 0 1 5 0 95
ร้อยละ 1.94 % 0.00 % 0.97 % 4.85 % 0.00 % 92.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 4 7 3 25 0 148
ร้อยละ 2.14 % 3.74 % 1.60 % 13.37 % 0.00 % 79.14 %

84 : 2 , 7 , 2 , 20 , 0 , 53...2.38 , 8.33 , 2.38 , 23.81 , 0.00 , 63.10 = 31 : 36.90ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86%

Powered By www.thaieducation.net