โรงเรียนบ้านนาเต่า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 5 0 8 0 7
ร้อยละ 13.04 % 21.74 % 0.00 % 34.78 % 0.00 % 30.43 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 4 1 13 0 43
ร้อยละ 0.00 % 6.56 % 1.64 % 21.31 % 0.00 % 70.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 2 0 2 6 0 93
ร้อยละ 1.94 % 0.00 % 1.94 % 5.83 % 0.00 % 90.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 5 9 3 27 0 143
ร้อยละ 2.67 % 4.81 % 1.60 % 14.44 % 0.00 % 76.47 %

84 : 3 , 9 , 1 , 21 , 0 , 50...3.57 , 10.71 , 1.19 , 25.00 , 0.00 , 59.52 = 34 : 40.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53%

Powered By www.thaieducation.net