โรงเรียนบ้านนาเต่า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 1 0 7 0 12
ร้อยละ 13.04 % 4.35 % 0.00 % 30.43 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 1 0 2 12 1 45
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 3.28 % 19.67 % 1.64 % 73.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 3 4 2 9 1 84
ร้อยละ 2.91 % 3.88 % 1.94 % 8.74 % 0.97 % 81.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 7 5 4 28 2 141
ร้อยละ 3.74 % 2.67 % 2.14 % 14.97 % 1.07 % 75.40 %

84 : 4 , 1 , 2 , 19 , 1 , 57...4.76 , 1.19 , 2.38 , 22.62 , 1.19 , 67.86 = 27 : 32.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60%

Powered By www.thaieducation.net