โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 10 3 4 0 0 47
ร้อยละ 15.63 % 4.69 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 73.44 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 17 10 8 0 0 130
ร้อยละ 10.30 % 6.06 % 4.85 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 5 6 10 0 0 73
ร้อยละ 5.32 % 6.38 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 77.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 32 19 22 0 0 250
ร้อยละ 9.91 % 5.88 % 6.81 % 0.00 % 0.00 % 77.40 %

229 : 27 , 13 , 12 , 0 , 0 , 177...11.79 , 5.68 , 5.24 , 0.00 , 0.00 , 77.29 = 52 : 22.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60%

Powered By www.thaieducation.net