โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 6 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 1 4 0 16 0 119
ร้อยละ 0.71 % 2.86 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 1 4 0 22 0 145
ร้อยละ 0.58 % 2.33 % 0.00 % 12.79 % 0.00 % 84.30 %

172 : 1 , 4 , 0 , 22 , 0 , 145...0.58 , 2.33 , 0.00 , 12.79 , 0.00 , 84.30 = 27 : 15.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70%

Powered By www.thaieducation.net