โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 12 15 2 7 0 15
ร้อยละ 23.53 % 29.41 % 3.92 % 13.73 % 0.00 % 29.41 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 35 26 18 11 0 116
ร้อยละ 16.99 % 12.62 % 8.74 % 5.34 % 0.00 % 56.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 9 15 1 2 0 82
ร้อยละ 8.26 % 13.76 % 0.92 % 1.83 % 0.00 % 75.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 366 คน
จำนวน(คน) 56 56 21 20 0 213
ร้อยละ 15.30 % 15.30 % 5.74 % 5.46 % 0.00 % 58.20 %

257 : 47 , 41 , 20 , 18 , 0 , 131...18.29 , 15.95 , 7.78 , 7.00 , 0.00 , 50.97 = 126 : 49.03ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 366 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80%

Powered By www.thaieducation.net