โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 14 17 3 10 0 7
ร้อยละ 27.45 % 33.33 % 5.88 % 19.61 % 0.00 % 13.73 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 46 39 16 27 3 75
ร้อยละ 22.33 % 18.93 % 7.77 % 13.11 % 1.46 % 36.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 12 16 2 3 0 76
ร้อยละ 11.01 % 14.68 % 1.83 % 2.75 % 0.00 % 69.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 366 คน
จำนวน(คน) 72 72 21 40 3 158
ร้อยละ 19.67 % 19.67 % 5.74 % 10.93 % 0.82 % 43.17 %

257 : 60 , 56 , 19 , 37 , 3 , 82...23.35 , 21.79 , 7.39 , 14.40 , 1.17 , 31.91 = 175 : 68.09ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 366 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 56.83%

Powered By www.thaieducation.net