โรงเรียนบ้านค้อ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 4 3 1 2 0 59
ร้อยละ 5.80 % 4.35 % 1.45 % 2.90 % 0.00 % 85.51 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 8 23 0 7 0 168
ร้อยละ 3.88 % 11.17 % 0.00 % 3.40 % 0.00 % 81.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 12 26 1 9 0 227
ร้อยละ 4.36 % 9.45 % 0.36 % 3.27 % 0.00 % 82.55 %

275 : 12 , 26 , 1 , 9 , 0 , 227...4.36 , 9.45 , 0.36 , 3.27 , 0.00 , 82.55 = 48 : 17.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45%

Powered By www.thaieducation.net