โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 10 4 7 15 9 0
ร้อยละ 22.22 % 8.89 % 15.56 % 33.33 % 20.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 19 28 15 65 20 0
ร้อยละ 12.93 % 19.05 % 10.20 % 44.22 % 13.61 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 29 32 22 80 29 0
ร้อยละ 15.10 % 16.67 % 11.46 % 41.67 % 15.10 % 0.00 %

192 : 29 , 32 , 22 , 80 , 29 , 0...15.10 , 16.67 , 11.46 , 41.67 , 15.10 , 0.00 = 192 : 100.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net