โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 10 4 7 15 9 0
ร้อยละ 22.22 % 8.89 % 15.56 % 33.33 % 20.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 35 19 38 23 27 0
ร้อยละ 24.65 % 13.38 % 26.76 % 16.20 % 19.01 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 45 23 45 38 36 0
ร้อยละ 24.06 % 12.30 % 24.06 % 20.32 % 19.25 % 0.00 %

187 : 45 , 23 , 45 , 38 , 36 , 0...24.06 , 12.30 , 24.06 , 20.32 , 19.25 , 0.00 = 187 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net