โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 8 10 6 12 6 0
ร้อยละ 19.05 % 23.81 % 14.29 % 28.57 % 14.29 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 41 23 12 52 14 0
ร้อยละ 28.87 % 16.20 % 8.45 % 36.62 % 9.86 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 49 33 18 64 20 0
ร้อยละ 26.63 % 17.93 % 9.78 % 34.78 % 10.87 % 0.00 %

184 : 49 , 33 , 18 , 64 , 20 , 0...26.63 , 17.93 , 9.78 , 34.78 , 10.87 , 0.00 = 184 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net