โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 9 0 1 0 0 30
ร้อยละ 22.50 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 17 19 21 2 1 84
ร้อยละ 11.81 % 13.19 % 14.58 % 1.39 % 0.69 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 8 4 13 0 0 49
ร้อยละ 10.81 % 5.41 % 17.57 % 0.00 % 0.00 % 66.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 34 23 35 2 1 163
ร้อยละ 13.18 % 8.91 % 13.57 % 0.78 % 0.39 % 63.18 %

184 : 26 , 19 , 22 , 2 , 1 , 114...14.13 , 10.33 , 11.96 , 1.09 , 0.54 , 61.96 = 70 : 38.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.82%

Powered By www.thaieducation.net