โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 2 3 1 1 9
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 15.00 % 5.00 % 5.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 6 9 7 0 57
ร้อยละ 2.47 % 7.41 % 11.11 % 8.64 % 0.00 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 6 8 12 8 1 66
ร้อยละ 5.94 % 7.92 % 11.88 % 7.92 % 0.99 % 65.35 %

101 : 6 , 8 , 12 , 8 , 1 , 66...5.94 , 7.92 , 11.88 , 7.92 , 0.99 , 65.35 = 35 : 34.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65%

Powered By www.thaieducation.net