โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 3 5 1 0 9
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 27.78 % 5.56 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 1 6 1 0 68
ร้อยละ 2.56 % 1.28 % 7.69 % 1.28 % 0.00 % 87.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 2 4 11 2 0 77
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 11.46 % 2.08 % 0.00 % 80.21 %

96 : 2 , 4 , 11 , 2 , 0 , 77...2.08 , 4.17 , 11.46 , 2.08 , 0.00 , 80.21 = 19 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79%

Powered By www.thaieducation.net