โรงเรียนบ้านนาใน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 3 2 2 2 8
ร้อยละ 10.53 % 15.79 % 10.53 % 10.53 % 10.53 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 3 3 3 3 60
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 5 6 5 5 5 68
ร้อยละ 5.32 % 6.38 % 5.32 % 5.32 % 5.32 % 72.34 %

94 : 5 , 6 , 5 , 5 , 5 , 68...5.32 , 6.38 , 5.32 , 5.32 , 5.32 , 72.34 = 26 : 27.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.66%

Powered By www.thaieducation.net