โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 4 5 0 0 29
ร้อยละ 11.63 % 9.30 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 7 0 21 0 0 109
ร้อยละ 5.11 % 0.00 % 15.33 % 0.00 % 0.00 % 79.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 11 0 9 0 0 47
ร้อยละ 16.42 % 0.00 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 70.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 23 4 35 0 0 185
ร้อยละ 9.31 % 1.62 % 14.17 % 0.00 % 0.00 % 74.90 %

180 : 12 , 4 , 26 , 0 , 0 , 138...6.67 , 2.22 , 14.44 , 0.00 , 0.00 , 76.67 = 42 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10%

Powered By www.thaieducation.net