โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 4 5 0 0 28
ร้อยละ 13.95 % 9.30 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 65.12 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 6 19 24 0 0 88
ร้อยละ 4.38 % 13.87 % 17.52 % 0.00 % 0.00 % 64.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 10 5 10 0 0 42
ร้อยละ 14.93 % 7.46 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 62.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 22 28 39 0 0 158
ร้อยละ 8.91 % 11.34 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 63.97 %

180 : 12 , 23 , 29 , 0 , 0 , 116...6.67 , 12.78 , 16.11 , 0.00 , 0.00 , 64.44 = 64 : 35.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.03%

Powered By www.thaieducation.net