โรงเรียนบ้านนาขมิ้น (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 12 10 0 12 11 -21
ร้อยละ 50.00 % 41.67 % 0.00 % 50.00 % 45.83 % -87.50 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 39 42 2 81 42 -64
ร้อยละ 27.46 % 29.58 % 1.41 % 57.04 % 29.58 % -45.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 10 10 2 20 0 48
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 2.22 % 22.22 % 0.00 % 53.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 61 62 4 113 53 -37
ร้อยละ 23.83 % 24.22 % 1.56 % 44.14 % 20.70 % -14.45 %

166 : 51 , 52 , 2 , 93 , 53 , -85...30.72 , 31.33 , 1.20 , 56.02 , 31.93 , -51.20 = 251 : 151.20ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 293 คน คิดเป็นร้อยละ 114.45%

Powered By www.thaieducation.net