โรงเรียนบ้านนาขมิ้น (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 10 12 0 22 12 -21
ร้อยละ 28.57 % 34.29 % 0.00 % 62.86 % 34.29 % -60.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 26 41 2 67 43 -37
ร้อยละ 18.31 % 28.87 % 1.41 % 47.18 % 30.28 % -26.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 4 9 2 13 11 49
ร้อยละ 4.55 % 10.23 % 2.27 % 14.77 % 12.50 % 55.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 40 62 4 102 66 -9
ร้อยละ 15.09 % 23.40 % 1.51 % 38.49 % 24.91 % -3.40 %

177 : 36 , 53 , 2 , 89 , 55 , -58...20.34 , 29.94 , 1.13 , 50.28 , 31.07 , -32.77 = 235 : 132.77ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 274 คน คิดเป็นร้อยละ 103.40%

Powered By www.thaieducation.net