โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 15 6 2 17 3 10
ร้อยละ 28.30 % 11.32 % 3.77 % 32.08 % 5.66 % 18.87 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 16 14 11 27 15 67
ร้อยละ 10.67 % 9.33 % 7.33 % 18.00 % 10.00 % 44.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 5 2 6 4 2 36
ร้อยละ 9.09 % 3.64 % 10.91 % 7.27 % 3.64 % 65.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 36 22 19 48 20 113
ร้อยละ 13.95 % 8.53 % 7.36 % 18.60 % 7.75 % 43.80 %

203 : 31 , 20 , 13 , 44 , 18 , 77...15.27 , 9.85 , 6.40 , 21.67 , 8.87 , 37.93 = 126 : 62.07ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20%

Powered By www.thaieducation.net