โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 16 7 2 19 3 6
ร้อยละ 30.19 % 13.21 % 3.77 % 35.85 % 5.66 % 11.32 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 17 15 10 29 17 62
ร้อยละ 11.33 % 10.00 % 6.67 % 19.33 % 11.33 % 41.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 5 2 5 5 2 36
ร้อยละ 9.09 % 3.64 % 9.09 % 9.09 % 3.64 % 65.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 38 24 17 53 22 104
ร้อยละ 14.73 % 9.30 % 6.59 % 20.54 % 8.53 % 40.31 %

203 : 33 , 22 , 12 , 48 , 20 , 68...16.26 , 10.84 , 5.91 , 23.65 , 9.85 , 33.50 = 135 : 66.50ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69%

Powered By www.thaieducation.net