โรงเรียนบ้านนาน้อย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 6 3 7 9 6 24
ร้อยละ 10.91 % 5.45 % 12.73 % 16.36 % 10.91 % 43.64 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 33 26 22 59 50 33
ร้อยละ 14.80 % 11.66 % 9.87 % 26.46 % 22.42 % 14.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 4 15 7 4 7 54
ร้อยละ 4.40 % 16.48 % 7.69 % 4.40 % 7.69 % 59.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 43 44 36 72 63 111
ร้อยละ 11.65 % 11.92 % 9.76 % 19.51 % 17.07 % 30.08 %

278 : 39 , 29 , 29 , 68 , 56 , 57...14.03 , 10.43 , 10.43 , 24.46 , 20.14 , 20.50 = 221 : 79.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 258 คน คิดเป็นร้อยละ 69.92%

Powered By www.thaieducation.net