โรงเรียนบ้านนาน้อย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 6 5 7 2 7 28
ร้อยละ 10.91 % 9.09 % 12.73 % 3.64 % 12.73 % 50.91 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 36 29 20 65 51 22
ร้อยละ 16.14 % 13.00 % 8.97 % 29.15 % 22.87 % 9.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 4 15 7 4 7 54
ร้อยละ 4.40 % 16.48 % 7.69 % 4.40 % 7.69 % 59.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 46 49 34 71 65 104
ร้อยละ 12.47 % 13.28 % 9.21 % 19.24 % 17.62 % 28.18 %

278 : 42 , 34 , 27 , 67 , 58 , 50...15.11 , 12.23 , 9.71 , 24.10 , 20.86 , 17.99 = 228 : 82.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 265 คน คิดเป็นร้อยละ 71.82%

Powered By www.thaieducation.net