โรงเรียนบ้านดอนศาลา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 7 9 7 4 0 70
ร้อยละ 7.22 % 9.28 % 7.22 % 4.12 % 0.00 % 72.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 7 11 8 4 0 92
ร้อยละ 5.74 % 9.02 % 6.56 % 3.28 % 0.00 % 75.41 %

122 : 7 , 11 , 8 , 4 , 0 , 92...5.74 , 9.02 , 6.56 , 3.28 , 0.00 , 75.41 = 30 : 24.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59%

Powered By www.thaieducation.net