โรงเรียนบ้านหนองดุด (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 2 1 2 0 16
ร้อยละ 27.59 % 6.90 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 25 6 1 2 0 101
ร้อยละ 18.52 % 4.44 % 0.74 % 1.48 % 0.00 % 74.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 33 8 2 4 0 117
ร้อยละ 20.12 % 4.88 % 1.22 % 2.44 % 0.00 % 71.34 %

164 : 33 , 8 , 2 , 4 , 0 , 117...20.12 , 4.88 , 1.22 , 2.44 , 0.00 , 71.34 = 47 : 28.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66%

Powered By www.thaieducation.net