โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 2 1 1 1 31
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 3 5 4 2 3 99
ร้อยละ 2.59 % 4.31 % 3.45 % 1.72 % 2.59 % 85.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 7 5 3 4 130
ร้อยละ 3.87 % 4.52 % 3.23 % 1.94 % 2.58 % 83.87 %

155 : 6 , 7 , 5 , 3 , 4 , 130...3.87 , 4.52 , 3.23 , 1.94 , 2.58 , 83.87 = 25 : 16.13ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13%

Powered By www.thaieducation.net