โรงเรียนบ้านเสียววิทยา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 9 14 2 6 0 5
ร้อยละ 25.00 % 38.89 % 5.56 % 16.67 % 0.00 % 13.89 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 24 17 6 16 0 59
ร้อยละ 19.67 % 13.93 % 4.92 % 13.11 % 0.00 % 48.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 33 31 8 22 0 64
ร้อยละ 20.89 % 19.62 % 5.06 % 13.92 % 0.00 % 40.51 %

158 : 33 , 31 , 8 , 22 , 0 , 64...20.89 , 19.62 , 5.06 , 13.92 , 0.00 , 40.51 = 94 : 59.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 59.49%

Powered By www.thaieducation.net