โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 16
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 0.00 % 5.00 % 5.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 5 2 0 4 1 65
ร้อยละ 6.49 % 2.60 % 0.00 % 5.19 % 1.30 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 6 3 0 5 2 81
ร้อยละ 6.19 % 3.09 % 0.00 % 5.15 % 2.06 % 83.51 %

97 : 6 , 3 , 0 , 5 , 2 , 81...6.19 , 3.09 , 0.00 , 5.15 , 2.06 , 83.51 = 16 : 16.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.49%

Powered By www.thaieducation.net