โรงเรียนบ้านอูนยางคำ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 20
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 7 1 9 2 0 104
ร้อยละ 5.69 % 0.81 % 7.32 % 1.63 % 0.00 % 84.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 10 2 9 3 0 124
ร้อยละ 6.76 % 1.35 % 6.08 % 2.03 % 0.00 % 83.78 %

148 : 10 , 2 , 9 , 3 , 0 , 124...6.76 , 1.35 , 6.08 , 2.03 , 0.00 , 83.78 = 24 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22%

Powered By www.thaieducation.net