โรงเรียนบ้านนาหว้า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
150
จำนวน(คน) 103 0 0 0 8 39
ร้อยละ 68.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.33 % 26.00 %
ระดับประถมศึกษา
678
จำนวน(คน) 170 0 0 0 84 424
ร้อยละ 25.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.39 % 62.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 828 คน
จำนวน(คน) 273 0 0 0 92 463
ร้อยละ 32.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 55.92 %

828 : 273 , 0 , 0 , 0 , 92 , 463...32.97 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 11.11 , 55.92 = 365 : 44.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 828 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 365 คน คิดเป็นร้อยละ 44.08%

Powered By www.thaieducation.net