โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 8
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 6.25 % 12.50 % 6.25 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 4 2 3 2 3 21
ร้อยละ 11.43 % 5.71 % 8.57 % 5.71 % 8.57 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 6 4 4 4 4 29
ร้อยละ 11.76 % 7.84 % 7.84 % 7.84 % 7.84 % 56.86 %

51 : 6 , 4 , 4 , 4 , 4 , 29...11.76 , 7.84 , 7.84 , 7.84 , 7.84 , 56.86 = 22 : 43.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.14%

Powered By www.thaieducation.net