โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 14
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 2 1 3 2 3 24
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 8.57 % 5.71 % 8.57 % 68.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 3 2 4 3 4 38
ร้อยละ 5.56 % 3.70 % 7.41 % 5.56 % 7.41 % 70.37 %

54 : 3 , 2 , 4 , 3 , 4 , 38...5.56 , 3.70 , 7.41 , 5.56 , 7.41 , 70.37 = 16 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

Powered By www.thaieducation.net