โรงเรียนบ้านอูนนา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 5 0 4 0 5
ร้อยละ 30.00 % 25.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 5 10 1 4 53
ร้อยละ 10.98 % 6.10 % 12.20 % 1.22 % 4.88 % 64.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 3 9 2 4 21
ร้อยละ 4.88 % 7.32 % 21.95 % 4.88 % 9.76 % 51.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 17 13 19 7 8 79
ร้อยละ 11.89 % 9.09 % 13.29 % 4.90 % 5.59 % 55.24 %

102 : 15 , 10 , 10 , 5 , 4 , 58...14.71 , 9.80 , 9.80 , 4.90 , 3.92 , 56.86 = 44 : 43.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 44.76%

Powered By www.thaieducation.net