โรงเรียนบ้านอูนนา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 7 5 0 4 0 5
ร้อยละ 33.33 % 23.81 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 23.81 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 10 5 11 1 4 51
ร้อยละ 12.20 % 6.10 % 13.41 % 1.22 % 4.88 % 62.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 3 10 2 4 20
ร้อยละ 4.88 % 7.32 % 24.39 % 4.88 % 9.76 % 48.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 19 13 21 7 8 76
ร้อยละ 13.19 % 9.03 % 14.58 % 4.86 % 5.56 % 52.78 %

103 : 17 , 10 , 11 , 5 , 4 , 56...16.50 , 9.71 , 10.68 , 4.85 , 3.88 , 54.37 = 47 : 45.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22%

Powered By www.thaieducation.net