โรงเรียนบ้านนาคอย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 33
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 94
ร้อยละ 4.67 % 0.00 % 7.48 % 0.00 % 0.00 % 87.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 9 0 11 0 0 178
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 89.90 %

147 : 9 , 0 , 11 , 0 , 0 , 127...6.12 , 0.00 , 7.48 , 0.00 , 0.00 , 86.39 = 20 : 13.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10%

Powered By www.thaieducation.net