โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 5
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 3 2 8 2 0 18
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 24.24 % 6.06 % 0.00 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 5 3 9 3 0 23
ร้อยละ 11.63 % 6.98 % 20.93 % 6.98 % 0.00 % 53.49 %

43 : 5 , 3 , 9 , 3 , 0 , 23...11.63 , 6.98 , 20.93 , 6.98 , 0.00 , 53.49 = 20 : 46.51ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51%

Powered By www.thaieducation.net