โรงเรียนชุมชนประสานมิตร (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 0 1 3 0 51
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 1.75 % 5.26 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 4 2 3 5 0 143
ร้อยละ 2.55 % 1.27 % 1.91 % 3.18 % 0.00 % 91.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 7 6 3 4 0 69
ร้อยละ 7.87 % 6.74 % 3.37 % 4.49 % 0.00 % 77.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 13 8 7 12 0 263
ร้อยละ 4.29 % 2.64 % 2.31 % 3.96 % 0.00 % 86.80 %

214 : 6 , 2 , 4 , 8 , 0 , 194...2.80 , 0.93 , 1.87 , 3.74 , 0.00 , 90.65 = 20 : 9.35ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20%

Powered By www.thaieducation.net