โรงเรียนชุมชนประสานมิตร (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 1 1 4 0 48
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 1.75 % 7.02 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 7 3 5 10 0 132
ร้อยละ 4.46 % 1.91 % 3.18 % 6.37 % 0.00 % 84.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 8 6 3 5 0 67
ร้อยละ 8.99 % 6.74 % 3.37 % 5.62 % 0.00 % 75.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 18 10 9 19 0 247
ร้อยละ 5.94 % 3.30 % 2.97 % 6.27 % 0.00 % 81.52 %

214 : 10 , 4 , 6 , 14 , 0 , 180...4.67 , 1.87 , 2.80 , 6.54 , 0.00 , 84.11 = 34 : 15.89ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.48%

Powered By www.thaieducation.net