โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 39
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 2.27 % 2.27 % 2.27 % 88.64 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 5 5 5 1 1 115
ร้อยละ 3.79 % 3.79 % 3.79 % 0.76 % 0.76 % 87.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 6 6 6 2 2 154
ร้อยละ 3.41 % 3.41 % 3.41 % 1.14 % 1.14 % 87.50 %

176 : 6 , 6 , 6 , 2 , 2 , 154...3.41 , 3.41 , 3.41 , 1.14 , 1.14 , 87.50 = 22 : 12.50ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net